SOFER
Strona głównaRegulamin
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

Od dnia 14.09.2015 r. zapraszamy do naszego nowego sklepu w Warszawie ul. Kierbedzia 4.
Adres do korespondencji oraz zwrotów:  Sklep Sofer Prezenty, ul. Kierbedzia 4   00-728 Warszawa

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY od dnia 25.12.2014

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym SOFER zwanym dalej "sklepem".
1.2. Sklep internetowy SOFER działający pod adresem elektronicznym www.sofer.pl prowadzony jest przez: Firma Handlowa "SOFER" Michał Zakrzewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kierbedzia4  00-728 Warszawa,działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 20-07-2011 NIP: 759-159-58-26 REGON 143016881 
1.3 Dane kontaktowe sklepu:

Adres sklepu:

Sklep SOFER PREZENTY I UPOMINKI
ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa

Dane kontaktowe:

e-mail: sklep@sofer.pl
tel. 796 458 089
Adres do korespondencji:

         Sklep SOFER PREZENTY
         ul. Kierbedzia 4
         00-728 Warszawa


Dane do wpłat:

Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr konta: 25 1050 1025 1000 0090 9212 4404
Adres: SOFER ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa
1.4.  Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika, w tym Zamawiającego, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub świadczenia innych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.

Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym SOFER niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego.

Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

Sklep - sklep internetowy SOFER dostępny pod adresem elektronicznym www.sofer.pl

Sprzedawca – Firma Handlowa SOFER Michał Zakrzewski ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa z siedzibą, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 20-07-2011 NIP: 759-159-58-26 REGON: 143016881 , właściciel sklepu internetowego SOFER, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w sklepie internetowym SOFER

Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy.
1.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym SOFER odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.6. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

1.7. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

1.8. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.9. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, zaleca się korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.
W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

1.10. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

1.11. Zdjęcia Towarów i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

1.12. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

1.13. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

1.14. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

1.15. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.
2. REJESTRACJA.

2.1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.

2.2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również do złożenia Zamówienia. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii Zamówień oraz otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.

2.3. W celu rejestracji w Sklepie należy wybrać ikonę „Zaloguj się”. Kliknięcie otworzy formularz umożliwiający logowanie dla zarejestrowanych Użytkowników (wybór: „Mam już konto”) lub rejestrację Użytkownika („Jestem nowym klientem”). Kliknięcie w „Jestem nowym klientem” otworzy formularz rejestracyjny.

2.4. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2.5. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonę :Kontynuuj” co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Proces rejestracji zostaje zakończony. Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.
3. KONTO

3.1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
a) dokonywanie Zamówień,
b) dostęp do stanu i historii Zamówień,
c) zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.

3.2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika.

3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z małych i wielkich liter oraz zawierać cyfry lub znaki specjalne.

3.4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

3.5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z ikony „Nie pamiętasz hasła?” udostępnionego na stronie logowania do Konta. Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła.

3.6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
4. ZAWARCIE UMOWY

4.1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.

4.2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

4.3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Zakończ i zapłać".

4.4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości, dokonać wyboru formy i sposobu Płatności. W kolejnym kroku w przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, powinien zalogować się na swoje Konto lub wybrać opcję „Zamawiam bez rejestracji”lub dokonać rejestracji poprzez kliknięcie w ikonę „Jestem nowym klientem”. Następie Użytkownik proszony jest o podanie adresu Dostawy.

4.5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o wybranym Towarze oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający; wybranym sposobie zapłaty, sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.

4.7. Poprzez kliknięcie w ikonę "Zakończ i zapłać" Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie.

4.8. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Zakończ i zapłać" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail (temat wiadomości: „Realizacja zamówienia”) . Potwierdzenie zawiera informacje: o wybranych Towarach, ilości, łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu zakupu oraz Kosztach dostawy Towaru, sposobie zapłaty oraz formie wysyłki i terminie realizacji Zamówienia. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.10. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

4.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

4.12. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

4.13. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego SOFER są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.

5.2. Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
a) za pobraniem - Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,
b) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy:
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr konta: 25 1050 1025 1000 0090 9212 4404
Adres: SOFER ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa
Tytuł: nr zamówienia
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie:
ul. ul. Kierbedzia 4
00-728 
Warszawa

5.3 Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

5.4. W przypadku dokonania niepełnej Płatności realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu dokonania dopłaty do pełnej należności.


6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 - 17:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

2. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego, zaś w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji Płatności "za pobraniem", Realizacja Zamówienia następuje w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu.

6.3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 6.1 i 6.2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.

6.4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 60 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego, lub - w przypadku Płatności "za pobraniem", 60 dni liczonych od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

6.5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

7. Warunki oraz Koszty dostawy

7.1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.

7.2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomaty Inspost.

7.3. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terytorium Polski wynosi:
a) 14 zł przy wyborze formy Płatności wpłata na konto bankowe Sprzedawcy;
b) 19 zł przy wyborze formy Płatności za pobraniem.
Koszt dostawy do Paczkomatu Inpost na terenie Polski wynosi 12 zł – forma Płatności wpłata na konto bankowe Sprzedawcy.

Koszt ten doliczany jest do wartości Zamówienia widniejącej w Potwierdzeniu.

7.4. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub odebraniu Towaru z paczkomatu Inpost, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale 9 Regulaminu.

7.5. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.
7.6. Deklarowany czas dostawy produktu przez:
- firmę kurierską to 2 dni robocze
- Paczkomaty Inpost to 3 dni robocze.

8. Prawo odstąpienia od Umowy
8.1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

8.2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 8.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1.3 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sofer.pl

8.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia.

8.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8.5. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. Zamawiający - konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 8.5, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Zamawiającego.

8.9. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał inny sposób zwrotu Towaru do Sprzedawcy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego - konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zwracanego Towaru.

8.10. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

8.12. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8.13. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.

9. REKLAMACJE – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający - konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

9.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.

9.3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
- zostać złożona w formie pisemnej lub przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sofer.pl.
- określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
- zawierać dołączony dowód zakupu (np. paragon, rachunek lub fakturę) - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;
- zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego,

9.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.

9.5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

9.6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

9.7. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9.8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

9.9. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

9.10. Formularze wniosków, o których mowa w punkcie 9.9. powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

9.11. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

9.12. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

9.13. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.


10. STRONY UMOWY I KONTAKT DO SPRZEDAWCY

10.1 Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego SOFER dostępnego pod adresem elektronicznym www.sofer.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

10.2. Sprzedawcą jest Firma Handlowa "SOFER" Michał Zakrzewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 20-07-2011 NIP: 759-159-58-26 REGON 143016881

10.3. Korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy powinna być adresowana na adres podany w punkcie 10.2 lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@sofer.pl


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

11.3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale 9 pkt. 9-13 niniejszego Regulaminu.

11.4. Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.5. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

11.6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

11.7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sofer.pl

11.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

11.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
- zmiany zakresu świadczonych usług,
- zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany funkcjonalności Sklepu,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

11.10. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

11.11. Zmiany Regulaminu będą także udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

11.12. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

11.13. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale 10. pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Wykonawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 10 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

11.14. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. sklep@sofer.pl lub listownie na adres: Firma Handlowa SOFER ul.ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa

11.15. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11.12 i 11.13, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:
- naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. 1.13 – 1.15

11.16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
11.17. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są naszą własnością i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.
11.18. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").
11.19. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów znajdują się w zbiorze danych sklepu Sofer. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych zamówień oraz korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
Nie udostępniamy danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim. Każda osoba, której dane znajdują się w naszym zbiorze, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania bądź usunięcia z naszego zbioru. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

POBIERZ FORMULARZ

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: ( Sklep SOFER ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa  e-mail: sklep@sofer.pl)
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)
umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ DO ZWROTÓW:
SKLEP SOFER PREZENTY
UL. KIERBEDZIA 4
00-728 WARSZAWA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REGULAMIN obowiązujący do 25.12.2014 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SOFER zwanym dalej "sklepem".


Sklep internetowy działający pod adresem: http://www.sofer.pl/ prowadzony jest przez: Firma Handlowa "SOFER" Michał Zakrzewski z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 66 lok. 32, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 20-07-2011 NIP: 759-159-58-26 REGON 143016881 


Adres sklepu:


Sklep SOFER PREZENTY I UPOMINKI 
Pasaż Wileński 
ul. Targowa 66 lok. 32 
03-734 Warszawa


Dane kontaktowe:


e-mail: sklep@sofer.pl 
tel. 508 376 773


Dane do wpłat:


Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
Nr konta: 25 1050 1025 1000 0090 9212 4404 
Adres: SOFER ul. Targowa 66 lok 32 03-734 Warszawa


Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sofer.pl/.


Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) oraz wyrażone w polskich złotych (PLN).


Cena podana przy każdym towarze jest wiąząca w chwili złożenia zamówienia.


Kolory prezentowanych przedmiotów mogą nieznacznie różnić się ze względu na indywidualne ustawienia monitorów, komputerów na których są oglądane.


Informacje handlowe zamieszczonie na stronie interentowej www.sofer.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


WARUNKI TECHNICZNE

 

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera – Mozilla, Firefox, itd.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać:

  • poprzez wypełnienia formularza zakupowego po kliknięciu na DO KOSZYKA znajdującego się na stronie z opisem produktu
  • telefonicznie pod nr telefonu: 508 376 773
  • e-mailowo: skep@sofer.pl (W treści prosimy o umieszczenie Nazwy produktu oraz kodu produktu a także imię i nazwisko osoby zamawiającej adres do wysyłki: nazwa ulicy nr domu/mieszkania kod i miejscowość oraz nr telefonu kontaktowy, formę płatności oraz sposób wysyłki).


W formularzu zakupowym prosimy o wprowadzenie danych: imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz nr tel. kontaktowy i adres e-mail. Dodatkowe uwagi należy wpisać w polu: Dodatkowe Informacje.

 

Po zatwierdzeniu danych do formularza i zatwierdzeniu ich, wysyłana jest wiadomość ze sklepu do Kupującego ze szczegółami transakcji na adres e-mailowy podany w chwili złożenia zamówienia.


Do każdego zakupionego produktu dołączamy paragon lub na życzenie Fakturę VAT. 
Dane niezbędne do wystawienia faktury Vat prosimy podać w Formularzu w momencie dokonywania zamówienia. 

W dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy kontakt telefoniczny jest niemożliwy jak również w te dni nie odpisujemy na e-maile.


Korespondując z nami prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji (prosimy nie kasować wcześniejszej treści). Znacznie przyspieszy to udzielenie odpowiedzi.


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Sofer ul. Targowa 66 lok 32 03-734 Warszawa NIP 7591595826 danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883. 

 

PŁATNOŚCI 

Formy płatności dostępne w naszym sklepie: 
- wpłata na konto bankowe firmy SOFER (w tytule prosimy o podanie numeru zamówienia) 
- płatne przy odbiorze (pobranie) 

O formie płatności decyduje Kupujący.


W przypadku dokonania niepełnej wpłaty realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu dokonania dopłaty do pełnej należności.

 

DOSTAWA

Firma SOFER proponuje doręczanie za pośrednictwem: 
- firmy kurierskiej Siódemki 
O sposobie dostawy decyduje Klient.

Istniej możliwość odbioru osobistego produktów w naszym sklepie mieszczącym się w PASAŻU WILEŃSKIM ul. Targowa 66 lok. 32 w Warszawie. 

Przesyłki wysyłane są maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia: 
- zaksięgowania wpłaty na naszym koncie 
- otrzymania informacji o wyborze przesyłki pobraniowej w przypadku wybrania opcji za pobraniem (płatne przy odbiorze)

- otrzymania pełnych danych do wysyłki


Klient informowany jest o nadaniu przesyłki drogą e-mailową, na adres podany w formularzu w momencie składania zamówienia. 

WYMIANA TOWARU


Istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu na inny aktualnie dostępny w ofercie sklepu.


Kontakt w sprawie wymiany towaru: e-mail: sklep@sofer.pl lub tel. 508 376 773


REKLAMACJE

Reklamację prosimy zgłaszać na adres skep@sofer.pl lub SOFER - PASAŻ WILEŃSKI ul. Targowa 66 lok 32 03-734 Warszawa

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o opisanie wady produktu oraz Państwa roszczeń. Prosimy również o umieszczenia Państwa danych kontaktowych (imię i nazwisko adres, Tel lub e-mail)

Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (produktów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 
Reklamowany produkt prosimy odesłać na adres Firma Handlowa SOFER ul. Targowa 66 lok 32 03-734 Warszawa. 
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.

 

Kontakt w sprawie reklamacji: sklep@sofer.pl lub tel. 508376773

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 10 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 10 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Firma Handlowa SOFER Michał Zakrzewski Ul. Targowa 66 lok 32 03-734 Warszawa  e-mail sklep@sofer.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

POBIERZ FORMULARZ

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://sofer.pl/sofregu-inf-1.html). W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

 

Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są naszą własnością i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.


Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
a) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
b) przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204),
c) przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182),
d) przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

 

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów znajdują się w zbiorze danych sklepu Sofer. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych zamówień oraz korespondencji pomiędzy naszą firmą a Klientami. 
Nie udostępniamy danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim. Każda osoba, której dane znajdują się w naszym zbiorze, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania bądź usunięcia z naszego zbioru. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

...jest pusty

Akceptuję
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.